3WB889 High Waist Slash Pocket Curve Hem Denim Short Pants